Spring naar inhoud
Ondertunneling als oplossing voor hinder N201?

De laatste maanden is de mogelijke herinrichting van de N201 volop in het nieuws geweest. Op 18 februari jl. hebben de Provinciale Staten van Utrecht besloten om het deel van de provinciale weg tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Hierbij wordt uitgegaan van het gericht oplossen van bestaande knelpunten. De huidige tweebaans situatie met een maximumsnelheid van 80 km/u blijft gehandhaafd.

In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.  Door Provinciale Staten is verzocht om te onderzoeken of er een oplossing te vinden is voor de huidige doorsnijding van Vinkeveen (inclusief de korte op- en afritten aan de Herenweg). Het verbeteren van de huidige situatie en een ondertunneling worden hierbij als mogelijke oplossingen genoemd.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening: Zie jij ondertunneling van Vinkeveen als oplossing voor de hinder ten aanzien van de N201?

Geef uw mening

Zie jij ondertunneling van Vinkeveen als oplossing voor de hinder ten aanzien van de N201?

Bekijk resultaten »

Laden ... Laden ...

 

 

Schrijf een reactie

Reacties
 1. De doorrijhoogte van het huidige viaduct op de Herenweg is te laag, aanpassing van de hoogte zou voldoende zijn. Is de mogelijkheid om de weg plaatselijk te verdiepen bekeken? Het huidige zeer drukke vrachtverkeer op de Baambrugse Zuwe kan daardoor sterk verminderen. De voortdurende verzakking van de Baambrugse Zuwe kan dan een halt toegeroepen worden door een maximum asdruk te stellen of allleen noodzakelijk vrachtverkeer (met vergunning) toe te staan.

 2. Door een rotonde net ten oosten van de Ringvaart in de N201 aan te leggen kan het vrachtverkeer via een aan te leggen extra rijstrook langs de bestaande op- en -afritten daarheen en veilig om het viaduct heen geleid kan worden. Deze mogelijkheid bleek op enig moment als 0-variant door een gemeente- partij ( SGP? ) ingebracht, maar werd weggestemd ?! Deze 0-variant kan uitgebreid worden met een patroon van wegen dat éenrichtingsverkeer op de Herenweg van de Baambrugse- Zuwe naar de Julianalaan mogelijk maakt. Tevens ontstaat een groot veiligheidsvoordeel voor het verkeer op de N201, omdat door aanleg van de rotonde de gevaarlijke invoegers naar de N201 verwijderd kunnen worden.
  Jammer dat de VVD cq. ondernemers-lobby alleen de doorstroming wil bevorderen en niet bereid is andere belangen af te wegen. Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen, zou de SGP denken.

 3. De N201 met een viaduct over, of een tunnel onder de Herenweg in Vinkeveen vervuilt de leefomgeving en conflicteert heftig met plannen om aldaar een intensiever bewoond en bevolkt dorpscentrum in te richten.
  ZOLANG DE N201 DOOR DE DORPSKERN LOOPT ZAL ER VERKEER GEGENEREERD WORDEN DAT Z’N WEG DOOR DE DORPSKERN ZOEKT, TEN KOSTE VAN DE LEEFOMGEVING ALDAAR.
  Het past dus niet dat de N201 dwars door de dorpskern van Vinkeveen gaat. Voor de N201 moet een andere tracé worden gevonden. Omdat ten noorden geen plaats is, kan de N201 slechts naar het zuiden verlegd worden. Daar is plaats genoeg. Gaat helaas wel over Uitweg nr.4 heen 🙁
  ? Mag dit wél anonieme moderator ?

 4. ( kopie van het bericht dat ik vandaag aan de gemeente stuurde )
  in beelden te zien via https://www.jakujan.nl/infraplan-Vinkeveen.mov

  “ WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG ( WEG ) ”
  Naar aanleiding van een recente inwoners-raadpleging vanuit het gemeentelijk bestuur mbt. Vinkeveense verkeersproblemen, voel ik me als gepensioneerd professional op infrastructureel gebied uitgedaagd het volgende aan de verkeersdiscussie bij te dragen en dan ook nog geheel gratis.
  De problematiek van het Vinkeveens wegennet is een herhaald terugkerend onderwerp en men komt maar niet tot een oplossing. Als Vinkevener volg ik uiteraard eea. geïnteresseerd, maar met “kromme tenen”.. Tijdens inspraakmomenten inzake ruimtelijke inrichting ( bv. tbv. de ontwikkeling van Marickenland ) zijn mijn inzichten zoveel mogelijk verwoord en gehoord. Geprobeerd is onder de aandacht te brengen dat een paar cruciale elementen een gezonde Vinkeveense verkeerssituatie en leefomgeving mogelijk kunnen maken. Het is tot op heden naar mijn weten niet gelukt ruimte en positieve respons te krijgen voor deze gedachte en dus is er helaas bij de inrichting van Vinkeveens grondgebied momenteel geen rekening mee gehouden.
  Die cruciale elementen zijn ( in chronologische volgorde )
  A. De aanleg van een rotonde net ten oosten van de brug over de Ringvaart in de N201 inclusief her-inrichting en aanleg van wegen rond het toekomstige Vinkeveense centrum, in een patroon dat mettertijd eenrichtingsverkeer op de Herenweg vanaf de Baambrugse-Zuwe naar de Julianalaan mogelijk maakt.

  B. De aanleg van een weg tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en de Reigerstraat, een paar honderd meter westelijk van, en parallel aan de Bonkestekersweg langs de sportvelden van Hertha.
  C. De omlegging van de N201 naar een zuidelijker tracé richting A2 langs Nieuwer Ter Aa.

  Wat moet en kan daarmee dan opgelost worden ?
  ad. A : Het te lage viaduct over de Herenweg veroorzaakt gevaarlijke verkeersmanoeuvres op de N201 en schade-rijdingen aan het viaduct. Dit conflict van vrachtverkeer met het viaduct kan nu al eenvoudig worden opgelost door even ten oosten van de brug over de Ringvaart in de N201 een rotonde aan te leggen waarheen het vrachtverkeer via een aan te leggen extra rijstrook langs de bestaande op- en -afritten geleid kan worden en veilig om het viaduct heen kan rijden. Deze optie bleek op enig moment als 0-variant door een gemeente- partij ( SGP? ) ingebracht, maar werd weggestemd ?! Deze 0-variant kan uitgebreid worden met een patroon van wegen dat éenrichtingsverkeer op de Herenweg van de Baambrugse- Zuwe naar de Julianalaan mogelijk maakt. Tevens ontstaat een groot veiligheidsvoordeel voor het verkeer op de N201, omdat door aanleg van de rotonde de gevaarlijke invoegers naar de N201 verdwijnen.
  ad. B : Volgens de geldende ordening van functionele toedeling en gebruik van wegen is de Bonkestekersweg een wijk/erf-ontsluitingsweg, maar functioneert nu tevens als gebied- ontsluitingsweg. Afgeraden wordt meerdere wegfuncties te laten samenvallen op éen tracé; ze dienen via aparte wegen gerouteerd te worden.
  De aanleg van een weg tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en de Reigerstraat, een paar honderd meter westelijk van, en parallel aan de Bonkestekersweg langs de sportvelden van Hertha zal de momenteel overbelaste en functioneel verkeerde route over de Bonkestekersweg kunnen ontlasten. Tevens ontstaat een veiliger verkeerssituatie voor de schoolgaande jeugd van het Veenlanden-college aan de Bonkestekersweg. Ook ontstaat de gelegenheid om de nu overbelaste parkeerruimte voor het sportcomplex Molmhoek ( voetbal / korfbal / tennis etc. ) uit te breiden. Er wordt namelijk in de huidige situatie herhaaldelijk en op grote schaal gevaarlijk in de bermen van de MijdrechtseDwarsweg geparkeerd.
  Uiteraard is dit slechts een grove beschrijving die afhankelijk van de juiste detaillering een bruikbare en veilige situatie biedt. Te denken valt aan het beperken van het huidig gebruik van de verbinding tussen Bonkestekersweg en Reigerstraat tot (brom)fietsers en OV.
  ad. C : De N201 met een viaduct over, of een tunnel onder de Herenweg in Vinkeveen vervuilt de leefomgeving en conflicteert heftig met plannen om aldaar een intensiever bewoond en bevolkt dorpscentrum in te richten.
  ZOLANG DE N201 DOOR DE DORPSKERN LOOPT ZAL ER VERKEER GEGENEREERD WORDEN DAT Z’N WEG DOOR DE DORPSKERN ZOEKT, WAARDOOR DE KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING ALDAAR WORDT AANGETAST.
  Het past dus niet dat de N201 dwars door de dorpskern van Vinkeveen gaat. Voor de N201 moet een andere tracé worden gevonden. Omdat ten noorden geen plaats is, kan de N201 slechts naar het zuiden verlegd worden. Daar is geografisch ruimte genoeg, maar zal het planologisch wellicht niet eenvoudig worden, omdat er juist in die hoek zoveel ruimte voor de natuur is ingericht ( met recente instemming van het gemeentebestuur ).
  Ondertunneling is duur, mede door de beperkte werkruimte en de onmogelijkheid acceptabele ruimte of een route te vinden voor een tijdelijk omleidend tracé. Het profijt van de ondertunneling is zeer gering, want bv. de hinder van luchtvervuiling wordt slechts naar de uiteinden van de tunnel verplaatst, waar de bewoners aldaar geconfronteerd worden met geconcentreerde doses vervuiling en door wind de vervuiling ook in het dorpscentrum neerslaat. Voorzover ingeschat kan worden aan de hand van de beschikbare geografische ruimte zal bovendien de momenteel voorliggende “oplossing” om de N201 met een tunnel onder de Herenweg door te voeren niet aan ontwerpeisen qua veiligheid kunnen voldoen. Dit betreft het hoogteverschil (ca. 8m ) tussen de brug over de Ringvaart en de op korte afstand geplande ondertunneling ter hoogte van de Herenweg op huidig niveau. Kritiek zijn daarbij de zichtlengtes voor het verkeer, gerelateerd aan hellingshoeken en verticale boogstralen.
  PS. Buiten dit verkeerstechnische verhaal, moet opgemerkt zijn, welke ongekende mogelijkheden het herinrichten van de verlaten N201-verkeersader tussen Herenweg en de A2 biedt. Eindelijk kan er een publiek toegankelijke relatie ontstaan tussen het Vinkeveense dorpshart en de plassen. Niet meer levensgevaarlijk op de fiets via kilometers Zuwe naar Klinkhamer of nog verder, maar met je spullen een paar honderd meter ontspannen lopen of fietsen, genietend van de omgeving en schone lucht !. Laat het gemeentebestuur eens afstand doen van beleid dat is gebaseerd op berekende grondpolitiek en uitruil van private lokale belangen. Gebruik in plaats daarvan fantasie in het algemeen belang tbv. een dorp met embiance, cultuur en publieke mogelijkheden.
  EEN DROOM ! MAAK HEM WERKELIJKHEID . .
  Grafisch uitgewerkt is eea. te zien via https://www.jakujan.nl/infraplan-Vinkeveen.mov
  18 november 2020

 5. De enige oplossing is een veel betere aansluiting bij de A2, geheel zonder verkeerslichten maar geregeld door fly-overs met directe aansluiting naar zowel Amsterdam als ook naar Utrecht. Doorstroming is het antwoord en dan is het grootste probleem opgelost. Vrachtverkeer uit het dorp weren is een utopie, Er zitten redelijk veel bedrijven op het dorp die beslist niet zonder aanvoer kunnen, ik noem AH, Mulckhuizen, Stoof, Jumbo, Boelaard, de diverse horeca, enz enz.

 6. Ik zie ondertunneling als een multi oplossing voor meerdere problemen. Het spuuglelijke viaduct kan verdwijnen, daarvoor in de plaats bebouwing die in het dorpsbeeld past. Op en afritten ter hoogte van de Enschedeweg, daar aansluiting zoeken op doorgaande route van en naar Vinkeveen. Geluidsoverlast bij woonwijken/huizen direct aan de N201 vermindert aanzienlijk. Vrachtverkeer hoeft niet door het oude dorp naar het bedrijventerrein. Lijnbussen vanuit richting Wilnis en Uithoorn moeten via Enschedeweg een rondje door Vinkeveen maken om passagiers op te pikken of af te zetten (nadeel). Vaarverkeer dat nu te hoog is voor de tunnel tussen zeilschool en De Adelaar kan dan ook de korte route naar/van de plassen nemen. Scheelt openingshandelingen van ophaalbrug in de N201. Verkeer stroomt beter door. Zal een dure oplossing zijn, maar slaat wel meerdere vliegen in één klap.

 7. een tunnel is de oplossing voor het geluidsoverlast zonder dat de geluidsmuren achterlijk (en lelijk) hoog worden gemaakt. Wij wonen aan de rand van zuiderwaard en iedere vrachtwagen (en dat zijn er nog al wat) horen wij voorbij denderen, bij echt zware wagens trillen de artikelen op de vensterbank. Een tunnel is een ingrijpende en dure operatie met zeker ook tijdelijke overlast voor ons. Maar op termijn een verbetering voor het dorp!

 8. Kan je bij het kruispunt Waverveen de 201 afsluiten voor vrachtwagens en die over de Ing. Enschede weg naar Breukelen en dan de A2 dan wordt het al een stuk rustiger op de 201. Dan gaan ze sneller via de A9? vanaf de bloemenveiling.

 9. Het ondertunnelen heeft geen toegevoegde waarde want het kleine stukje dat doorsneden wordt heeft geen enkele kern functie. Vinkeveen heeft geen kern. Het was ooit een dorp uit een paar langerekte straten, meer niet. Alles wat er nu bijgebouwd is “nieuwbouw” in wijkvorm.

  Het viaduct vernieuwen in dezelfde slag als de s bocht bij Mijdrecht uit de N201 halen. Je bouwt dan langere in/uit voeg stroken. Wat dat kost miet goed uitgerekend maar dat lijkt mij goedkoper dan in het veen een tunnelbak te leggen...

 10. Ondertunneling in veengrond.....ik zie het niet voor me, de kosten wel. De 201 is veel te druk en dit zal alleen maar toenemen. Is het niet mogelijk om doorgaand vrachtverkeer naar en van de bloemenveiling te verbieden? Deze kunnen toch via de snelwegen?
  Wij wonen vlak naast de 201 en maken ons best zorgen over fijnstof e.d. Het gaat mij aan mijn hart als er nog meer natuur verdwijnt door uitbreiding van de weg maar misschien kan het niet anders. De opritten vanuit het dorp zijn veel te kort, dit had toch allang opgelost kunnen worden, verlengen?
  Dit alles duurt al jaren en ik vrees dat het ook nog jaren gaat duren.

 11. Ik zie ondertunneling ook als oplossing, al is het alleen al om het geluidsoverlast te reduceren t.o.v. de bewoners van de Baambrugsezuwe. Plus je kan de Vinkeveense Plassen "groter" maken.

 12. Tunnel zie ik niet als oplossing want hoe kom ik dan in the tunnel zeker helemaal omrijden mijn lijkt de beste optie The huizen naast de tweede lijn op te kopen en een bredere grotere viaduct met grote opritten te verwezenlijken zodat we uit het dorp alsnog de tweede lijn op kunnen want bij het verbreden van de viaduct naar 4 banen kan je een betere wegomleiding maken zodat de weg niet 2 jaar afgesloten of langer er hoeft te zijn

 13. Het verkeer op de 201 wordt met het jaar drukker. Het geluid draagt ver, met name over water. Voor een ieder in V'veen is dit uiterst hinderlijk. Daarbij zijn de opritten bij V'veen zo kort dat het gevaar voor heftige ongelukken groot is.
  De natuur, de watersport, de veiligheid van de weggebruiker en het 'gezicht' van Vinkeveen heeft veel baat bij ondertunneling. Stilte op de plas, minder uitstoot van uitlaatgassen, minder file, betere doorvaart, minder dierenleed.

 14. Een ondergrondse tunnel is veel te duur, ook de onderhoudskosten met een zakkende veengrond zullen in de toekomst niet te betalen zijn. Laten we goed nadenken, wat er voor oplossing mogelijk is. Misschien een rijbaan erbij en de op en afrit langer makenen eventueel 100 meter verder creëren. Ideetje???

 15. Graag wel onderzoeken of de Baambrugse Zuwe en Vinkenkade dan niet als doorgaand verkeer route gebruikt gaat worden!!!

 16. Ik zie hier reacties om een tunnel tot bijna bij de A2 en dan denk ik , WORDT FF WAKKER, 4 km tunnel waar zit je verstand, wat een waanzin.

 17. De voordelen voor de leefbaarheid van de Herenweg en de directe omgeving spreken voor zich.
  Indien de tunnel voldoende ver wordt doorgetrokken, tot bv de brug bij de sluis, dan kan deze ook vervallen en wordt het qua verkeerslawaai ook een stuk rustiger op de plas.
  In dit geval kan er vanuit het dorp, de Herenweg, een recreatie strook worden aangelegd. Goed voor de middenstand en het recreatieschap.

 18. Dit zal er voor zorgen dat de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging in het dorp binnen de normen blijven. Ook verdwijnt de 2 deling in het dorp en kan de ruimte die ontstaat gebruikt gaan worden voor een betere toegang naar het dorp vanaf de plas.

 19. Ondertunneling is de meest geschikte oplossing voor de doorsnijding van Vinkeveen door de N201.
  Hiermede wordt geluidshinder bij de direct omwonenden verminderd en onstaat een leefbare situatie van de Herenweg rond de ondertunneling.
  Ook bij ondertunneling van voldoende lengte richting de plassen kan een doorvaart ontstaan waarbij de Demmeriksebrug in de N201 kan worden ontmanteld.

 20. Gaat het probleem niet oplossen, gezien de ruimte bij de te korte invoegstroken.
  Daarnaast rijzen de kosten voor een tunnel de pan uit.

  Als alleen de invoegstroken boven 40 mtr. langer worden en men eens borden neerzet op de 201 "" geef elkaar de ruimte "" is het opgelost.

 21. De aansluiting bij de A2 is helemaal verkeerd aangelegd, hoe kun je nu zo een drukke aansluiting aanleggen zonder fly-overs, dus vanuit Vinkeveen onder de A2 door en dan rechtsom over het water met een grote bocht aansluiten vanuit de andere kant net zo, omhoog over de A2 richting Hilversum. Zo lang als dit knooppunt met verkeerslichten geregeld blijft hou je problemen op de N201 van beide zijde omdat het daar vastloop/doorstroming stokt op een twee keer 1 baantje.

 22. Ondertunnelen lost niets op en ik zie ook niet waarom er een tunnel moet komen.
  Mensen moeten eens leren invoegen en zeker niet helemaal aan het eind van de oprit stil gaan staan, zo creëer je file en aanrijdingen. Er is niets mis met de huidige op en afritten in Duitsland zijn ze allemaal zo en daar weet men hoe je moet invoegen en geeft men elkaar de ruimte. Weggegooid geld.

 23. Minder file en minder uitstoot het is al jaren een probleemgeval daarbij wordt het steeds drukker op de N201 daarom is het goed dat er een tunnel moet komen.
  En de weg moet over de gehele lengte van Amstelhoek tot de A2 verbreed worden 2 maal 2 banen.

 24. Ondertunnelen is een schijnoplossing als de op- en afritten nog steeds aan blijven sluiten op de Herenweg. Enkel geluid en luchtvervuiling van het doorgaande verkeer raak je dan kwijt. Maar geluid, vervuiling en ruimtebeslag van het lokale verkeer blijft gewoon bestaan. De huidige N201 wordt vervangen door op en afritten. Het verplaatsen van de op en afritten naar de locatie De Groene Veendijk is recent verworpen, de verplaatsing naar de locatie Molmpad is in het verleden door de Provincie ook al afgewezen ( te dicht bij de kruising N201 / N211 ir. Enschedeweg) waardoor eigenlijk alleen het verplaatsen van de afslag Vinkeveen naar juist die locatie overblijft. De drukte van de Herenweg verplaatst zich dan naar de Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonckestekersweg. Ik denk dat veel aanwonenden en het VLC daar niet echt gelukkig mee zullen zijn. Om van de reacties op sluipverkeer via Baambrugse Zuwe nog maar te zwijgen. Ook voor het centrumplan is dit naar mijn mening geen goede zaak. Je moet echt naar het centrum toe willen om er naar toe te gaan. Van toevallige passanten die blijven hangen is totaal geen sprake meer.
  Kortom, een alle problemen oplossend plan is naar mijn mening niet mogelijk. Om te komen tot een goed afgewogen plan zal eerst duidelijk moeten worden war we willen bereiken
  - een toeristen trekkend centrum ( en wat voor toeristen dan, vaar-recreatie of juist zwemmers)
  Of
  - vermindering overlast verkeer op de Herenweg
  Etc. etc.
  Omdat we hier al vanaf de jaren 60 met enige regelmaat plannen over voorbij zien komen ben ik helaas niet positief gestemd dat we nu binnen afzienbare tijd tot een ingrijpend plan dat (een deel van) de gevoelde problemen oplost.
  Maar hopelijk zijn er binnen het Vinkeveense creatievere geesten die wel een idee hebben hoe we tot een nog leefbaarder Vinkeveen kunnen komen.

 25. De "tunnelvisie" is prima voor Vinkeveen, maar belachelijk duur in relatie tot het alternatief (inpakken huidige weg). Een aquaduct lijkt mij beter omdat dan de Demmerikse brug kan vervallen. Dit zal een knelpunt minder opleveren op de N201, bespaart in de kosten van onderhoud en de plassen worden meer bij het dorp betrokken. Benieuwd ben ik hoe Vinkeveen dan ontsloten gaat worden, want zolang de Herenweg overbelast blijft zit Vinkeveen op slot als het gaat om een grootschalige gebiedsontwikkeling.

 26. Geweldig voorstel, een oplossing voor een aantal problemen (verkeer-, en geluidsoverlast). Bouw daar bovenop een dorpscentrum.

 27. Ja een goed plan het maakt het verkeer op de herenweg rustiger als ook de op en afritten ergens anders aangelegd worden.

 28. Dit is toch een heeeeeeel oud verhaal van zo'n 20 jaar geleden
  Het bleek een utopie te zijn en financieel niet haalbaar.
  Er was toen zelfs al grond aangekocht door de gemeente de Ronde Venen, waaronder de grond van bakkerij de Haan (waar nu de ijsclub en de kanovereniging zitten/staan)
  Nee droom rustig verder.

 29. Goede oplossing voor op en afrit problematiek,bied veel mogelijkheden voor het centrum.